Ideal na WC herbal 0,75 l

Kód: 8595030020101
Neohodnoceno
29,90 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

WC čistič. Vysoce účinný prostředek na čištění sanitární keramiky, nerezu, na odstraňování vodního kamene a rezatých usazenin. Nastříkejte na čištěný povrch a nechejte působit cca 20 minut. Potom opláchněte vodou. Čištění bude účinnější za pomocí štětky. Při velmi silném znečištění možno nechat působit přes noc, popř. postup opakovat.Obasahuje: hydrochloric acid 31% (indexové číslo: 017-002-01-X)- Složení: 5% - 15% kyselina chlorovodíková (31%), méně než 5% neiontové povrchové aktivní látky, diethylenglykobutyleter, kyselina n-alkylbenzensulfonová, kyselina sírová, kyselina fosforečná, hydroxid sodný, barvivo, eukalyptový olej, s-limonen.Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Pokyny pro bezpečné zacházení: P261 Zamezte vdechování par. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P260 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P321 Odborné ošetření (viz informace na tomto štítku). P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P406 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňujte obsah/obal podle státních a mezinárodních předpisů. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAžENÍ OČÍ. Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Výjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+P313 Při podráždění kůže. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Vymytý prázdný obal předejte k recyklaci.

Doplňkové parametry

Kategorie: Gelový čistič
Hmotnost: 0.75 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: