Osvěžovač vzduchu Fresh air 400 ml Bubble Gum

Kód: 8697755699492
Neohodnoceno
49 Kč
Skladem lze odeslat celá Čr

Detailní informace

Detailní popis produktu

Návod na použití: Před použitím spreje se ujistěte, že je nasměrován od Vaší tváře, či ostatních v místnosti, do prostoru. Dále můžete spustit spoušť a dojde k uvolnění vůně.Pokyny: Skladujte mimo dosah zdrojů tepla a zapálení. Při zasažení očí je okamžitě a důkladně vypláchněte vodou, vyhledejte lékaře a předložte mu tento obal. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal. Používejte pouze v dobře větraných prostorách, nestříkejte na potraviny, jídlo, tkaniny, citlivé povrchy a žhavé předměty.Nebezpečí: H222 Extrémně hořlavý aerosol, H229 Nádoba je pod tlakem, při zahřívání se může roztrhnout, H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. nevystavujte teplotě přesahující 50C. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Obsahuje Butan.

Doplňkové parametry

Kategorie: Fresh Air
Hmotnost: 0.4 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: